Велеа Хоум |Општи услови и правила за учество во играта „Кој комплет за спална соба сакате да го создадеме за вас?”, организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра „Кој комплет за спална соба сакате да го создадеме за вас? за освојување на вкупно 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 25.09.2023 г. до 30.09.2023 г. Објавување на победниците на 02.10.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Facebookстраница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 25.09.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалната Facebook страница / www.facebook.com/velleahome.mk Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од 25.09.2023 г. до 23:59 часот на 30.09.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.facebook.com/MebeliVidenov /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Facebook на интернет адреста www.facebook.com . Регистрацијата во Facebook се извршува во согласност со општите услови и правила.

  • Под објавата на играта напишете одговор на прашањето „Кој сет за спиење сакате да го создадеме за вас – Спален комплет Териja t или Спьлен комплет Арена?"

 

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е 1 Постелнина 2 делови обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/postelnina-142

(2) Наградата Постелнина 2 деловие доход во предметишто подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за освојување на наградата. Извлекувањето на наградениот ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе биде извлечен еден учесник како награден и еден учесник како резерва.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе го објави името на наградениот на Facebook страницата, https://www.facebook.com/MebeliVidenov . Наградениот ќе биде објавен во пост на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Facebook платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, истиот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден учесникот извлечен како резерва. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на награденте учесници (лице за контакт).

(2) Наградите се испраќаат на адресата на наградените учесници преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата наградениот учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истиот го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницата www.velleahome.mk .

На сила од 25.09.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општи услови и правила за учество во играта “ Кој комплет за спална соба сакате да го создадеме за вас?”, организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра Кој комплет за спална соба сакате да го создадеме за вас?” за освојување на вкупно 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 25.9.2023 г. до 30.09.2023 г. Објавување на победницитена 02.10.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Instagramстраница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 25.09.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалниот Instagram профил / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ . Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови, во периодот од 25.09.2023 г. до 23:59 часот на 30.09.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста www.instagram.com . Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.

Да го следите официјалниот Instagram профил на Организаторот. https://www.instagram.com/videnov.mk/

Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта барем 1 ваш пријател (корисник).

  • Под објавата на играта напишете одговор на прашањето „Кој сет за спиење сакате да го создадеме за вас – Спален комплет Териja t или Спьлен комплет Арена?"

 

 

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е 1 Постелнина 2 делови обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/postelnina-142

(2) Наградата Постелнина 2 деловие доход во предметишто подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на наградата.Извлекувањето на наградениот ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе биде извлечен еден учесник како награден и еден учесник како резерва.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе го објави името на наградениот на Instagram страницата, како и на www.instagram.com/vellea.home.mk. Наградениот ќе биде објавен во пост на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Instagram платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, истиот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден учесникот извлечен како резерва. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).

(2) Наградата се испраќаат на адресата на наградениот учесник преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницатаwww.velleahome.mk .

На сила од25.09.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општи услови и правила за учество во играта “Играјте за одличен домашен додаток”, организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра Играјте за одличен домашен додаток за освојување на вкупно 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 26.08.2023 г. до 31.08.2023 г. Објавување на победниците на 01.09.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Facebook страница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 26.08.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалната Facebook страница / www.facebook.com/velleahome.mk Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од 26.08.2023 г. до 23:59 часот на 31.08.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.facebook.com/MebeliVidenov /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Facebook на интернет адреста www.facebook.com . Регистрацијата во Facebook се извршува во согласност со општите услови и правила.

  • Под објавата на играта напишете одговор на прашањето „Напишете го во коментар името на софата што сакате да ја намалите за ЦЕЛИ 50% во септември и зошто!“

     

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е 1 Слика обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/kartina-154

(2) Наградата Сликае доход во предметишто подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за освојување на наградата. Извлекувањето на наградениот ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе биде извлечен еден учесник како награден и еден учесник како резерва.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе го објави името на наградениотна Facebook страницата, https://www.facebook.com/MebeliVidenov. Наградениот ќе биде објавен во пост на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Facebook платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, истиот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден учесникот извлечен како резерва. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на награденте учесници (лице за контакт).

(2) Наградите се испраќаат на адресата на наградените учесници преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата наградениот учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истиот го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницата www.velleahome.mk .

На сила од 26.08.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општи услови и правила за учество во играта “ Играјте за одличен домашен додаток, организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра Играјте за одличен домашен додаток за освојување на вкупно 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 26.08.2023 г. до 31.08.2023 г. Објавување на победницитена 01.09.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Facebook/Instagram страница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 26.08.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалниот Instagram профил / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ . Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови, во периодот од 26.08.2023 г. до 23:59 часот на 31.08.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста www.instagram.com. Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.

Да го следите официјалниот Instagram профил на Организаторот. https://www.instagram.com/videnov.mk/

Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта барем 1 ваш пријател (корисник).

  • Под објавата на играта напишете одговор на прашањето „Напишете го во коментар името на софата што сакате да ја намалите за ЦЕЛИ 50% во септември и зошто!“

 

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е 1 слика обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/kartina-154

(2) Наградата Сликае доход во предметишто подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на наградата.Извлекувањето на наградениот ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе биде извлечен еден учесник како награден и еден учесник како резерва.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе го објави името на наградениот на Instagram страницата, како и на www.instagram.com/vellea.home.mk. Наградениот ќе биде објавен во пост на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Instagram платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, истиот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден учесникот извлечен како резерва. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).

(2) Наградата се испраќаат на адресата на наградениот учесник преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницатаwww.velleahome.mk.

На сила од26.08.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Општи услови и правила за учество во играта “ Играј за награда“, организирана од ВЕЛЕА ХОУМ

I. ОРГАНИЗАТОР.
Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.

II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)
Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра “Играј за награда” за освојување на вкупно 3 (три) награди. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 18.07.2023 г. до 21.07.2023 г. Објавување на победниците на 26.06.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Instagram страница на Организаторот.
(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.

III. УЧЕСНИЦИ
Чл.3. Во играта може да учествува секое работоспособно физичко , што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).

IV. УСЛОВИ
Чл.4. На ден 18.07.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалниот Instagram профил / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ . Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од 18.07.2023 г. до 23:59 часот на 21.07.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ /, за да има право да земе учество во наградната игра.
За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:
• Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста www.instagram.com . Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.
• Да го следите официјалниот Instagram профил на Организаторот. https://www.instagram.com/videnov.mk/
• Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта барем 1 ваш пријател (корисник).
• Под постот на самата игра да напишете напише одговор на прашањето во коментар „ Во колку земји Велеа Хоум доставува комфорт?“

V. НАГРАДИ
Чл.5. (1) Вклупниот број на награди е 3 табуретки Флора обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.
https://velleahome.mk/taburetka-flora-na-skopuvanje-1
(2) Наградата „3 табуретки Флора“ е доход во предмети што подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.
VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ
Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.
VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА
Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.
Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.
(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).
Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.
(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk
Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.
Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на една од 3-те награди.Извлекувањето на наградените ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе бидат извлечени тројца наградени учесници и три резерви.
(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.
(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.
Чл.12. (1) Организаторот ќе ги објави името на наградениот на Instagram страницата, како и на www.instagram.com/vellea.home.mk . Наградените ќе бидат објавени во коментар под постот на самата игра, на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Instagram платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, иститот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден првиот од 3-те извечени учесници резерви. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).
(2) Наградата се испраќаат на адресата на наградениот учесник преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.
(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).
(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.
Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.
(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.
(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.
(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.
(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.
(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:
https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi
(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.
(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.
Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).
Чл.16. Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.
Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницата www.velleahome.mk .
На сила од 18.07.2023 г.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Општи услови и правила за учество во играта “Играј за комплет Регас , организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, с о седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.

II. ЗА ИГРА ( играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество )

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра Играј за награда за освојување на вкупно 1 (една) награда – 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 15.06.2023 г. до 22.06.2023 г. Објавување на победниците на 27.06.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Facebook/ Instagram страница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.

III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое работоспособно физичко , што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).

IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 15.06.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалниот Instagram профил / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ . Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од 15.06.202 3 г. до 23:59 часот на 22.06.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста www.instagram.com. Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.

Да го следите официјалниот Instagram профил на Организаторот. https://www.instagram.com/videnov.mk/

Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта барем 1 ваш пријател (корисник).

  • Под постот на самата игра да напишете напише убава порака до Велеа Хоум

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вклупниот број на награди е 1 Комплет маса + столовиРегас обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/komplet-masa-stolovi

(2) Наградата полицае доход во предмети што подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.

VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.

VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на една од 3-те награди.Извлекувањето на наградените ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе бидат извлечени тројца наградени учесници и три резерви.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе ги објави името на наградениот на Instagram страницата, како и на www.instagram.com/vellea.home.mk. Наградените ќе бидат објавени во коментар под постот на самата игра, на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Instagram платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, иститот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден првиот од 3-те извечени учесници резерви. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).

(2) Наградата се испраќаат на адресата на наградениот учесник преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје , наведени на веб-страницатаwww.velleahome.mk .

На сила од 15.06.2023 г.

 

Следете не