Велеа Хоум |

Вести

Наградени од играта:


„Купувајте и учествувајте во наградната игра за неверојатна награда Продавница Скопје“
НА
1 X СОФА „ВИЕНА“ беж

Елена Мирчевска, тел. 076***326

 

Наградени од играта „Претплати се и добиј“

 

 

 1. Награда Паметен часовник 1 бр. – Daniel Nikolovski

   

 2. Награда Безжични слушалки 1 бр. – Milica Jovova

   

 3. Награда Безжични слушалки 1 бр. – Kire Naumov

   

 4. Награда Безжични слушалки 1 бр. – Tajana Dimitrieska 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОПШТИ УСЛОВИ и правила за учество во играта „Играјте за вашите омилени производи во вредност до 6000 денари од Велеа Хоум“, во организација на Велеа ХоумДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Играјте за вашите омилени производи во вредност до 6000 денари од Велеа Хоум“1.1. Овие правила го одредуваат начинот на одвивање на играта „Играјте за вашите омилени производи во вредност до 6000 денари од Велеа Хоум“ (во натамошниот текст „Играта“) и ги регулираат односите на организаторот на играта со физичките лица кои учествуваат во играта.

.

1.2. Сегашните правила се достапни на веб-страницата https://velleahome.mk/page/news за периодот на траење на играта.1.3. За сите прашања кои не се изрично регулирани во овие правила, ќе важат правилата на постојното македонско законодавство.1.4. Овие правила стапуваат на сила на 20.11.2023 година и важат за целиот период на играта во целина, како и до конечното решавање на сите односи поврзани со неа. Организаторот го задржува правото да ги дополни или измени овие правила, а промените стапуваат на сила по нивното објавување на веб-страницата https://velleahome.mk/page/news.1.5. Со учество во играта, учесниците се согласуваат да ги почитуваат условите и одредбите на овие правила.1.6. Играта овозможува можност за освојување на производи (вкупно во вредност до 6000 ден.), претходно избрани од учесникот во текот на Играта. Механизмот за освојување на наградата е опишан во Дел 5 од овие правила. Учесниците во играта се задолжени да ја проверат достапноста на производите и да не избираат производ кој не е достапен. Доколку биде избран победник кој избрал производ чија достапност ја нема на залиха пред или во текот на неговото објавување како победник, Организаторот задржува право да му понуди на победникот сличен достапен производ по истата цена.

1.7. Учесниците можат да избираат производи, независно од тоа дали истите се на редовна или промотивна цена.

1.8. Наградата претставува непаричен приход, кој подлежи на конечен данокот данок согласно Член 38, алинеа 14 од Законот за даноците врз приходите на физичките лица.

ДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

 

2.1. Организатор на играта е "ВЕЛЕА ХОУМ" ДООЕЛ Скопjе , трговско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, со ЕДБ 4080020591844 и ЕМБС 7442416.определен подолу како „ВЕЛЕА ХОУМ“ или Организатор/от.

 

2.2. Организаторот ги обезбедува техничките и комуникациските средства за одржување на играта и ја обезбедува наградата за учесникот кој ќе победи на Играта.

 

ДЕЛ 3. ВРЕМЕНСКИ РОК И ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ НА ИГРАТА

 

3.1. Играта се организира и се одржува на територијата на Република Северна Македонија.

3.2. Играта се одржува во периодот од 20.11.2023 година до 23.11.2023 година, вклучително. Во овој период, учесникот може да учествува за освојување на награда од Играта.

3.3. Организаторот го организира извршувањето на Играта достапно за широката јавност преку интернет страницата https://www.facebook.com/velleahome.mk

ДЕЛ 4. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

4.1. Во Играта не може да учествуваат лица кои вработени кај Организаторот, како и членови на нивните семејства (родители, брачни другари и деца).

4.2. Учесник во Играта е секое деловно способнофизичко лице, што има навршено 18 години, кое:

4.2.1. Поседува валиден Facebook профил. Со своето учество и објавување на коментар според предвидените услови, учесникот се согласува неговиот коментар да биде објавен од Организаторот на интернет страницата на Организаторот на Facebook. https://www.facebook.com/velleahome.mk

4.2.2. Во периодот од 20.11.2023 година до 23.11.2023 година, до 23:59 часот, учесникот треба да објави коментар под објавата за Играта на официјалната Facebook страница на Организаторот (https://www.facebook.com/velleahome.mk), вклучувајќи линкови од производите кои ги посакува, со вкупна вредност до 6000 денари од Велеа Хоум, според условите опишани во објавата за Играта.

4.2.3. Коментарот треба да биде јавен и да нема ограничувања за видливост.

4.2.4. Независно од бројот на направените коментари, едно физичко лице може да учествува во играта само со еден коментар.

4.3. Со објавувањето на коментар во однос на точка 4.2., учесниците прифаќаат да ги почитуваат условите и одредбите на овие Правила.

ДЕЛ 5. УСЛОВИ ЗА ОДВИВАЊЕ НА ИГРАТА

5.1. На датумот 20.11.2023 година, Организаторот ќе публикува објава за Играта на својата официјална Facebook страница /https://www.facebook.com/velleahome.mk

5.2. Учеството во Играта не е поврзано со купување на производи, понудени од Организаторот.

5.3. Секое лице има право да учествува во Играта само преку 1 (еден) Facebook профил.

5.4. Играта не е одобрена, администрирана или поврзана на некој начин со Facebook или на некој друг сличен начин. Учесниците во Играта се известени дека информациите што случајно се бараат од нив во текот на учеството во Играта се доставуваат на Организаторот, а не на Facebook.

5.5. Со објавување на коментар со линкови на производ/и со вкупна вредност до 6000 денари под објавата за Играта според смислата на точка 4.2. и со прифаќањето на овие правила, учесниците се согласуваат и декларираат дека немаат и нема да имаат никакви барања и претенции кон Facebook во врска со нивното учество и/или пристапување до Играта и дека ќе ги испратат сите свои барања, претенции, како и прашања, коментари и жалби во врска со тоа, исклучиво кон Организаторот.

5.6. Добитникот на играта ќе биде извлечен и објавен на 24.11.2023 година. по случаен избор/лотарија преку платформата https://commentpicker.com/

5.7. Учесниците немаат право да извршуваат дејства или да користат програми, или да прават обиди за истото, за да ги заобиколат/нарушат правилата на Играта, што води кон вештачко зголемување на шансите за освојување на награда, надвор од опишаното во механизамот на Играта, како што се користење на непостоечки/лажни Facebook профили, вклучително и профили на нивни пријатели, неовластени скрипти, програми за систематско или автоматско менаџирање на игрите или посебни функции од таквите програми, делумно или целосно автоматизирани програми, што даваат предност на учесникот пред останатите учесници, и други.

5.8. Секој учесник кој ќе ги наруши одредбите од точка 5.7 или одДел 6, ќе биде дисквалификуван од Играта, вклучително гогуби правото да ја добие освоената награда од Играта, ако бил избран како победник. Пристапот на таков учесник до интернет страницата https://www.facebook.com/velleahome.mkможе да биде оневозможен според проценката на Организаторот.

5.9. Учесниците се согласуваат и се обврзуваат да ги следат наредбите и упатствата на Организаторот и на лицата назначени за извршување на интернет поддршка, администрирање и модерирање на Играта.

5.10. Учесникот кој освоил награда во Играта, се објавува во коментар под објавата, претставувајќи ја Играта, со своето име, што го користи на својот Facebook профил, до 20.11.2023 година, до 23:59 часот.

ДЕЛ 6. БАРАЊА ОД КОМЕНТАРИТЕ

6.1. Организаторот го задржува правото да не дозволи учество на коментари кои не ги исполнуваат условите на Играта или содржат порака, слика или било каков друг вид содржина која:

 • е порнографска, содржи елементи на сексуално или било какво друго насилство или е во спротивност со моралот и добрите обичаи;

 • е насочена против националната безбедност, јавниот ред, јавното здравје или против правата и слободите на граѓаните;

 • е насочена против или ја навредува честа на Организаторот, Агенцијата или било кое трето лице;

 • содржи закана за човечкиот живот и телесниот интегритет;

 • пропагира дискриминација, базирана на пол, раса, образовна квалификација, возраст и религија или било која друга форма на дискриминација; повикува на насилство, извршување кривични дела, поттикнување на расно, национално, етничко или верско непријателство;

 • проповеда агресивна или недемократска идеологија;

 • ги повредува човековите права или слободи согласно Уставот и законите на Република Северна Македонија или меѓународни акти на кои Република Северна Македонија е членка;

 • се однесува на комерцијална, службена или лична тајна или друга доверлива информација;

 • повредува било какви имотни или лични права или законски интереси на трети лица, вклучително правото на сопственост, право на интелектуална сопственост и други;

 • е во спротивност со важечкото законодавство и постоечките Правила.

6.2. Коментарите, кои на било кој начин гипрекршуваатстандардите од претходните одредби, нема да им биде дозволено да учествуваат во Играта. Организаторот го задржува право да не дозволи учесници чии коментари се во спротивност со овие правила да учествуваат во Играта. Организаторот не сноси никаква одговорност во врска со било какви претеции на трети лица во врска со прекршените права на интелектуална сопственост. Со објавување на коментарот, учесникот се согласува и дава право на Организаторот да го објави коментарот на Facebook страницата - https://www.facebook.com/velleahome.mk

ДЕЛ 7. ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОБЕДНИК И ДОБИВАЊЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Учесникот, кој е избран како победник во Играта, треба во рок од 3 дена да испрати лична порака на официјалната страница на Велеа Хоум на Facebook https://www.facebook.com/velleahome.mk со своето лично Име и презиме според личната карта и телефонски број за контакт, како и лична адреса за испорака.

7.2. Во случај, ако во рокот по точка 7.1. избраниот победник не испрати лична порака, се смета дека учесникот се откажува од својата награда и Организаторот НЕМАда избере нов учесник кој ќе биде објавен како резервен победник.

7.3. Добитникот треба да ја добие својата награда на начин определен од Организаторот во рок од 30 (триесет) дена од доставувањето на податоците од точка 7.1.

7.4. Не е дозволено замена на освоена награда со нејзин паричен еквивалент, друга материјална награда, стоки или услуги.

7.5. Согласно одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данок на личен доход наградите со вредност над 5.000,00 денари се оданочуваат. Данокот што треба да се плати се плаќа од страна на Организаторот.

 

ДЕЛ 8. ПРЕСТАНОК НА УЧЕСТВОТО

 

8.1. Секој учесник има право да го прекине своето учество во играта во секое време без да наведе никаква причина со испраќање лична порака на официјалната страница на Велеа Хоум на Facebook https://www.facebook.com/velleahome.mk

 

8.2. Организаторот го задржува правото да ја прекине играта во секое време поради исклучителни околности, навремено информирајќи ги учесниците преку веб-страницата https://www.facebook.com/velleahome.mkи/или на друг соодветен начин преку средствата за масовна комуникација. Во овие случаи, на учесниците не им се должи надоместок за дејствијата преземени за учество во играта.

 

8.3. Организаторот го задржува правото да ги дополни или промени овие Правила, а промените стапуваат во сила откако ќе бидат објавени на веб-страницата https://velleahome.mk/page/news

ДЕЛ 9. ОДГОВОРНОСТ

9.1. Организаторот не е одговорен за штетите предизвикани на учесниците за време или во врска со спроведувањето на играта како целина, или за грешки и/или недостатоци во одвивањето на играта како целина, поради вонредни околности или дефекти на играта, веб-страница https://www.facebook.com/velleahome.mk или во сервисната информатичко-комуникациска и телекомуникациска инфраструктура.

 

9.2. Организаторот не е одговорен за неисполнување на условите и обврските од овие правила или за грешки во одвивањето на играта во целина, поради околности на виша сила и дефекти во сервисната опрема, кои се резултат на дејствијата или непостапувањето на трети лица, или не настанале по вина на Организаторот.

 

9.3. Организаторот не носи никаква одговорност за учесник избран за победник кој дал невалидни, непостоечки, нецелосни или неточни податоци.

 

ДЕЛ 10. ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

10.1. Постоечките правила се достапни на веб-страницата https://velleahome.mk/page/news

 

10.2. Постоечките правила ги сочинуваат целосните правила кои го регулираат оджувањето на Играта и учеството на корисниците во неа. Правилата на сегашното македонско законодавство ќе се применуваат за сите прашања кои не се изрично решени во него.

10.3. Организаторот не е обврзан да води кореспонденција или да разговара за непобеднички претенции, вклучително при истекувањето на периодот на Играта или во други слични случаи.

10.4. Сите спорови меѓу Организаторот и учесниците/корисниците, кои произлегуваат во врска со играта како целина, ќе се решаваат во духот на добрата волја преку преговори меѓу нив, а во случај тоа да се покаже невозможно, ќе бидат упатени за решавање до надлежните државни органи.

 

10.5. Постоечките правила влегуваат во сила на 20.11.2023 година и важат за целиот период на одвивање на играта во целина, како и до конечното решавање на сите односи поврзани со неа.

 

ДЕЛ 11. РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ

 

11.1. За се што не е регулирано со постоечките општи правила и услови на играта, важат Општите услови на друштвото "ВЕЛЕА ХОУМ" ДООЕЛ Скопjе “, наведени на веб страницата https://velleahome.mk/ .ДЕЛ 12. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

12.1. Организаторот е администратор на собраните лични податоци на учесниците во врска со учеството во играта.12.2. По приемот на наградата, победникот потпишува протокол за примопредавање, со кој се потврдува испораката на наградата, како и се обезбедуваат потребните лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно-сметководствените услови во однос на наградата за која станува збор (име и презиме и единствен матичен број - ЕМБГ).12.3. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на друг начин да ги прекрши или заобиколи правилата за учество во постоечките Општи услови, Организаторот го задржува правото да го отстрани таквиот учесник од играта.12.4. Со фактот дека учествува во играта, конкретниот учесник потврдува дека ги исполнува условите од постоечките правила, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот на играта, во својство на администратор на лични податоци, и дека е запознаен со овие правила, се согласува со нив и ги прифаќа, обврзувајќи се да ги почитува, при што Организаторот го задржува правото да побара писмена изјава за согласност од Победникот на играта.12.5. Организаторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во Играта.12.6. Сите лични податоци на учесниците, собрани преку страницата на Организаторот за учество во играта се уништуваат во рок од два месеца по истекување на рокот на Играта, со исклучок на е-маил адреситена учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од Велеа Хоум.12.7. Политиката за заштита на личните податоци, објавена на веб-страницата на Организаторите, се однесува на прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци: https://velleahome.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsiВо сила од 20.11.2023 година.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПШТИ УСЛОВИ и правила за учество во играта „ Претплати се и добиј – октомври 2023 г.“I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1 "ВЕЛЕА ХОУМ" ДООЕЛ Скопjе , трговско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, со ЕДБ 4080020591844 и ЕМБС 7442416.определен подолу какоВЕЛЕА ХОУМ“ или Организатор/от.II. ЗА ИГРА (без купување на производ).

Чл.2.(1)ВЕЛЕА ХОУМ организира игра „Претплати се и добиј за освојување на вкупно4 (четири) награди – 1 (една) наградасмарт часовник Huawei WATCH FIT 2 MIDNIGHT BLACK 55028894 , 1.74и 3 (три) награди безжични слушалки Philips TAT1207WT/00). Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од19.10.2023 г. До 18.11.2023 г. Објавувањето на победниците едо30.11.2023 г, на веб-страна https://velleahome.mk/во делот Новини.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување на производ од Организаторот.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое деловно способно физичко лице, што има навршено 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени на Организаторот, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).Со извршувањето на било кои од дејствијата за учество во Играта, учесниците декларираат дека се деловно способни и полнолетни, ги прифаќаат тековните Општи услови и имаат валидно и неограничено право да извршуваат сите дејствија поврзани со нивното учество.IV. УСЛОВИ

Чл. 4. Секој учесник во Играта треба да ги исполни следниве услови на специјалната страница на играта на velleahome.mk/newsletter-game, за да има право на учество во извлекувањето:

 • Учесниците треба да влезат на страницата velleahome.mk/newsletter-game

 • При влегување на страницата, во прозорецот за регистрација треба да ги наведат своето име, емаил адреса и место на живеење.

 • Организаторот нема да вклучи во извлекувањето учесници кои испратиле некоректни податоци.

 • Учесник може да освои најмногу една награда.

 • Организаторот го задржува правото да вклучи во извлекувањето само учесници од територии на кои организаторот може да врши испорака.

 • Секој учесник кој ја внел својата емаил адреса, автоматски се претплатува за примање на емаил пораки со маркетинг цели.

   

V. НАГРАДИ

Чл. 5. Вкупниот број на награди е 4 /четири/ награди, 1 (еден) смарт часовник Huawei WATCH FIT 2 MIDNIGHT BLACK 55028894 , 1.74и 3 (три) награди безжични слушалки Philips TAT1207WT/00).VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторот.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницатаvelleahome.mk/newsletter-game

Чл.10. Правилата на Играта се задолжителни и еднакви за сите учесници во Играта.

 

Чл. 12. (1) Секој кој ги исполнува условите на Играта и правилно ги исполнува тековните Правила, учествува во извлекувањето за освојување на една од 4-те награди. Извлекувањата ќе се извршуваат на принцип на лотарија.

(2) Учесник може да освои најмногу една награда.

(3) Согласно одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данок на личен доход наградите со вредност над 5.000,00 денари се оданочуваат. Данокот што треба да се плати се плаќа од страна на Организаторот.

 

Чл. 13. (1) Организаторот ќе ги објави имињата на победниците на својата веб-странаhttps://velleahome.mk/во делот Новини. Во рок од 5 работни дена по објавувањето на секој од четирите победници, Организаторот ќе контактира со нив преку е-пошта и телефон, каде секој победник треба да предостави податоци за испорака на наградата на Организаторот. Ако во овој рок Организаторот не успее да гиисконтактира Победниците, истите го губат правото за наградата и Организаторот ќе изврши ново извлекување и ќе објави друг учесник кој е добитник.

 

Чл.14. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од Играта.

Чл.15.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Организаторот на Играта ја презема обврската да обработи личните податоци, внесени од учесниците во Играта, имено: име, презиме, емаил адреса, место на живеење, согласно дадената писмена согласност на учесниците, со почитување на правилата на Општата регулатива за заштита на личните податоци и Законот за заштита на личните податоци.

(3) Писмената согласност на учесниците за употреба на горенаведените лични податоци се дава во моментот на нивното доброволно вклучување во Играта, согласно Општите услови, при што Организаторот ги задржува правата да бара писмени изјави - согласности во врска со ова од победниците.

(4) Сите лични податоци на учесниците, собрани преку страницата на Организаторот за учество во Играта, автоматски се уништуваат по истекување на рокот на Играта, освен емаил адресите на учесниците.

(5) Секој учесник, кој се согласил со општите услови за учество во играта, автоматски се согласува да ја даде својатаемаил адреса за маркетинг цели.

(6) Организаторот ги превзема потребните технички и организациони мерки за заштита на личните податоци на учесниците во Играта.

(7) За сите нерегулирани прашања во врска со личните податоци, согласно соОпштите услови, се применува Политиката за заштита на личните податоци објавена на веб-сајтот на Организаторот: https://velleahome.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi, која е достапна и во неговите трговски обекти во мрежата на продавници.

(8) При сомнение дека ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ ги обработува личните податоци на учесниците спротивно од законот, истите може да се обратат до Агенцијата за заштита на личните податоци, бул. Гоце Делчев бр. 18, кат 14, Скопје илиwww.azlp.mk. Исто така, во врска со сите прашања поврзани со личните податоци, може да се обратат до лицето за заштита на податоци на ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ на е-пошта: [email protected].

Чл.16. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.17.Организаторот има право да ја прекине Играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни, а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ , наведени на веб-страницата https://velleahome.mk/

На сила од 19.10.2023 г.Општи услови и правила за учество во играта „Кој комплет за спална соба сакате да го создадеме за вас?”, организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра „Кој комплет за спална соба сакате да го создадеме за вас? за освојување на вкупно 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 25.09.2023 г. до 30.09.2023 г. Објавување на победниците на 02.10.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Facebookстраница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 25.09.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалната Facebook страница / www.facebook.com/velleahome.mk Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од 25.09.2023 г. до 23:59 часот на 30.09.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.facebook.com/MebeliVidenov /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Facebook на интернет адреста www.facebook.com . Регистрацијата во Facebook се извршува во согласност со општите услови и правила.

 • Под објавата на играта напишете одговор на прашањето „Кој сет за спиење сакате да го создадеме за вас – Спален комплет Териja t или Спьлен комплет Арена?"

 

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е 1 Постелнина 2 делови обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/postelnina-142

(2) Наградата Постелнина 2 деловие доход во предметишто подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за освојување на наградата. Извлекувањето на наградениот ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе биде извлечен еден учесник како награден и еден учесник како резерва.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе го објави името на наградениот на Facebook страницата, https://www.facebook.com/MebeliVidenov . Наградениот ќе биде објавен во пост на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Facebook платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, истиот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден учесникот извлечен како резерва. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на награденте учесници (лице за контакт).

(2) Наградите се испраќаат на адресата на наградените учесници преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата наградениот учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истиот го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницата www.velleahome.mk .

На сила од 25.09.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општи услови и правила за учество во играта “ Кој комплет за спална соба сакате да го создадеме за вас?”, организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра Кој комплет за спална соба сакате да го создадеме за вас?” за освојување на вкупно 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 25.9.2023 г. до 30.09.2023 г. Објавување на победницитена 02.10.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Instagramстраница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 25.09.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалниот Instagram профил / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ . Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови, во периодот од 25.09.2023 г. до 23:59 часот на 30.09.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста www.instagram.com . Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.

Да го следите официјалниот Instagram профил на Организаторот. https://www.instagram.com/videnov.mk/

Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта барем 1 ваш пријател (корисник).

 • Под објавата на играта напишете одговор на прашањето „Кој сет за спиење сакате да го создадеме за вас – Спален комплет Териja t или Спьлен комплет Арена?"

 

 

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е 1 Постелнина 2 делови обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/postelnina-142

(2) Наградата Постелнина 2 деловие доход во предметишто подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на наградата.Извлекувањето на наградениот ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе биде извлечен еден учесник како награден и еден учесник како резерва.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе го објави името на наградениот на Instagram страницата, како и на www.instagram.com/vellea.home.mk. Наградениот ќе биде објавен во пост на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Instagram платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, истиот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден учесникот извлечен како резерва. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).

(2) Наградата се испраќаат на адресата на наградениот учесник преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницатаwww.velleahome.mk .

На сила од25.09.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општи услови и правила за учество во играта “Играјте за одличен домашен додаток”, организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра Играјте за одличен домашен додаток за освојување на вкупно 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 26.08.2023 г. до 31.08.2023 г. Објавување на победниците на 01.09.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Facebook страница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 26.08.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалната Facebook страница / www.facebook.com/velleahome.mk Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од 26.08.2023 г. до 23:59 часот на 31.08.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.facebook.com/MebeliVidenov /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Facebook на интернет адреста www.facebook.com . Регистрацијата во Facebook се извршува во согласност со општите услови и правила.

 • Под објавата на играта напишете одговор на прашањето „Напишете го во коментар името на софата што сакате да ја намалите за ЦЕЛИ 50% во септември и зошто!“

   

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е 1 Слика обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/kartina-154

(2) Наградата Сликае доход во предметишто подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за освојување на наградата. Извлекувањето на наградениот ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе биде извлечен еден учесник како награден и еден учесник како резерва.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе го објави името на наградениотна Facebook страницата, https://www.facebook.com/MebeliVidenov. Наградениот ќе биде објавен во пост на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Facebook платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, истиот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден учесникот извлечен како резерва. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на награденте учесници (лице за контакт).

(2) Наградите се испраќаат на адресата на наградените учесници преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата наградениот учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истиот го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницата www.velleahome.mk .

На сила од 26.08.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Општи услови и правила за учество во играта “ Играјте за одличен домашен додаток, организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра Играјте за одличен домашен додаток за освојување на вкупно 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 26.08.2023 г. до 31.08.2023 г. Објавување на победницитена 01.09.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Facebook/Instagram страница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 26.08.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалниот Instagram профил / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ . Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови, во периодот од 26.08.2023 г. до 23:59 часот на 31.08.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста www.instagram.com. Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.

Да го следите официјалниот Instagram профил на Организаторот. https://www.instagram.com/videnov.mk/

Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта барем 1 ваш пријател (корисник).

 • Под објавата на играта напишете одговор на прашањето „Напишете го во коментар името на софата што сакате да ја намалите за ЦЕЛИ 50% во септември и зошто!“

 

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е 1 слика обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/kartina-154

(2) Наградата Сликае доход во предметишто подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на наградата.Извлекувањето на наградениот ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе биде извлечен еден учесник како награден и еден учесник како резерва.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе го објави името на наградениот на Instagram страницата, како и на www.instagram.com/vellea.home.mk. Наградениот ќе биде објавен во пост на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Instagram платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, истиот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден учесникот извлечен како резерва. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).

(2) Наградата се испраќаат на адресата на наградениот учесник преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницатаwww.velleahome.mk.

На сила од26.08.2023 г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Општи услови и правила за учество во играта “ Играј за награда“, организирана од ВЕЛЕА ХОУМ

I. ОРГАНИЗАТОР.
Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.

II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество)
Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра “Играј за награда” за освојување на вкупно 3 (три) награди. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 18.07.2023 г. до 21.07.2023 г. Објавување на победниците на 26.06.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Instagram страница на Организаторот.
(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.

III. УЧЕСНИЦИ
Чл.3. Во играта може да учествува секое работоспособно физичко , што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).

IV. УСЛОВИ
Чл.4. На ден 18.07.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалниот Instagram профил / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ . Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од 18.07.2023 г. до 23:59 часот на 21.07.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ /, за да има право да земе учество во наградната игра.
За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:
• Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста www.instagram.com . Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.
• Да го следите официјалниот Instagram профил на Организаторот. https://www.instagram.com/videnov.mk/
• Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта барем 1 ваш пријател (корисник).
• Под постот на самата игра да напишете напише одговор на прашањето во коментар „ Во колку земји Велеа Хоум доставува комфорт?“

V. НАГРАДИ
Чл.5. (1) Вклупниот број на награди е 3 табуретки Флора обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.
https://velleahome.mk/taburetka-flora-na-skopuvanje-1
(2) Наградата „3 табуретки Флора“ е доход во предмети што подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.
VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ
Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.
VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА
Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.
Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.
(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).
Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.
(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk
Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.
Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на една од 3-те награди.Извлекувањето на наградените ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе бидат извлечени тројца наградени учесници и три резерви.
(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.
(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.
Чл.12. (1) Организаторот ќе ги објави името на наградениот на Instagram страницата, како и на www.instagram.com/vellea.home.mk . Наградените ќе бидат објавени во коментар под постот на самата игра, на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Instagram платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, иститот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден првиот од 3-те извечени учесници резерви. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).
(2) Наградата се испраќаат на адресата на наградениот учесник преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.
(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).
(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.
Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.
(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.
(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.
(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.
(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.
(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:
https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi
(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.
(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.
Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).
Чл.16. Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.
Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницата www.velleahome.mk .
На сила од 18.07.2023 г.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Општи услови и правила за учество во играта “Играј за комплет Регас , организирана од ВЕЛЕА ХОУМI. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје, с о седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен ВЕЛЕА ХОУМ или Организатор.

II. ЗА ИГРА ( играта не е условена со купување на производи од ВЕЛЕА ХОУМ или било какво друго плаќање на влог заради учество )

Чл.2.(1) ) ВЕЛЕА ХОУМ организира игра Играј за награда за освојување на вкупно 1 (една) награда – 1 (една) награда. Во играта може да се учествува при исполнување на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 15.06.2023 г. до 22.06.2023 г. Објавување на победниците на 27.06.2023 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Facebook/ Instagram страница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.

III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое работоспособно физичко , што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во ВЕЛЕА ХОУМ, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).

IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 15.06.2023г. Организаторот ќе објави пост на официјалниот Instagram профил / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ . Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од 15.06.202 3 г. до 23:59 часот на 22.06.2023 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/vellea.home.mk/ /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста www.instagram.com. Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.

Да го следите официјалниот Instagram профил на Организаторот. https://www.instagram.com/videnov.mk/

Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта барем 1 ваш пријател (корисник).

 • Под постот на самата игра да напишете напише убава порака до Велеа Хоум

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вклупниот број на награди е 1 Комплет маса + столовиРегас обезбедени од ВЕЛЕА ХОУМ.

https://velleahome.mk/komplet-masa-stolovi

(2) Наградата полицае доход во предмети што подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.

VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.

VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.velleahome.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на една од 3-те награди.Извлекувањето на наградените ќе се врши на принципот на лотарија, преку платформата https://commentpicker.com/ ќе бидат извлечени тројца наградени учесници и три резерви.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе ги објави името на наградениот на Instagram страницата, како и на www.instagram.com/vellea.home.mk. Наградените ќе бидат објавени во коментар под постот на самата игра, на официјалната страна на Организаторот. Наградениот учесник треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Instagram платформата во рок од 3 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, иститот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден првиот од 3-те извечени учесници резерви. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).

(2) Наградата се испраќаат на адресата на наградениот учесник преку курир во рок од 15 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, ито така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од ВЕЛЕА ХОУМ.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

(7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16.Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата ВЕЛЕА ХОУМ ДООЕЛ Скопје , наведени на веб-страницатаwww.velleahome.mk .

На сила од 15.06.2023 г.

 

Следете не