Велеа Хоум |

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА НА УСЛУГИТЕ НА Velleahome.mk

 

Внимателно прочитајте ги овие Општи услови пред да ја користите оваа веб-страница. Ако се регистрирате, генерирате нарачки и барате услуги на страницата www.Velleahome.mk, се смета дека се согласувате, целосно ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате овие Услови и правила. Ако не ги прифаќате овие услови, не користете ја оваа веб-страница!

Носител на правата на домејнот Velleahome.mk во Република Северна Македонија е Друштво за производство, трговија и услуги "ВЕЛЕА ХОУМ" ДООЕЛ Скопjе (во понатамошниот текст Velleahome.mk). Со овие ОПШТИ УСЛОВИ се регулираат правата и обврските помеѓу Velleahome.mk и Корисниците на електронски (Интернет) страници и услуги лоцирани на домејнот Velleahome.mk и неговите поддомејни (наречено на кратко Сајт), како и односите со истите, кога ги користат информционите и трговските услуги што ги нуди Velleahome.mk (наречени на кратко Услуги).

"ВЕЛЕА ХОУМ" ДООЕЛ Скопjе со трговско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, со ЕДБ 4080020591844 и ЕМБС 7442416.

 

СОДРЖИНА

       I. Услови за користење на страницата на Velleahome.mk                                            

      II. Обврски на корисникот при регистрација                                              

     III. Заштита на лични податоци. Доверлива политика на Velleahome.mk                     

     IV. Авторско право и ограничувања сврзани со него                                            

     V. Стандардни производи:                                                                                              

        1. Презентирани производи и услуги на страницата                                                              

        2. Набавка на стоки и / или услуги презентирани во Velleahome.mk                

       3. Достава на купена стока                                                                                

       4. Плаќање за купени производи и услуги                                                             

       5. Одбивање на купена стока                                                                                       

  VI. Нестандардни стоки                                                                                                      

  VII. Услуга за гаранција                                                                                    

  VIII. Колачиња и ресетирање                                                                   

   IX. Друго      

 

I. Услови за користење на страницата на Velleahome.mk

Корисникот е информиран и дава согласност дека некои од производите објавени на оваа страница можат да бидат наведени како на залиха во продавницата, но да не се на залиха, како и додатоци за нив при нарачката на овие стоки преку онлајн систем за набавка. Корисникот е информиран и изјавува согласност дека побаранаta од него нарачка може да претрпи измени, за што Velleahome.mk се обврзува да го извести корисникот на е-поштата и / или телефонскиот контакт, обезбеден од него и / или на друг соодветен начин, до моментот на потврда од страна на Корисникот за конечно испраќање на потврдената нарачка на адресата на корисникот.

За користење на веб-страницата, Корисникот мора да пристапува до World Wide Web директно или преку други уреди што имаат пристап до содржина базирана на веб. Velleahome.mk ги обезбедува само информациите на Интернет-страницата и не е одговорна за какви било пречки или технички проблеми што ја попречуваат употребата на страницата, како резултат на работата на компјутерската опрема од страна на Корисникот.

 

II. Обврски на корисникот при регистрација  

За целите на користење на веб-страницата на Velleahome.mk, Корисникот се согласува и изјавува дека ќе обезбеди точни, ажурирани и целосни информации при пополнување на образецот за регистрација (во натамошниот текст: лични податоци); Во случај Корисникот да обезбеди неточни, застарени или нецелосни информации, Velleahome.mk има право да ги затвори и / или да ги избрише информациите за неговата поштенска адреса и да му негира понатамошен пристап до дел или сите услуги, како и Velleahome.mk не е одговорен за неправилна и / или неточно извршена нарачка направена во врска со информациите добиени од Корисникот.

 

III. Заштита на лични податоци на Velleahome.mk

Според законот за заштита на личните податоци, Корисникот има право да пристапува до своите лични податоци, кои ги внел и / или станале достапни на Velleahome.mk при користење на веб-страницата, како и за целите на правење корекции во дадените лични податоци. Во случај корисникот да направи нарачка и не побара навремена корекција на информациите со доставените лични податоци, како резултат на што Velleahome.mk ја изврши неправилно побараната нарачка од страна на Корисникот, Velleahome.mk не сноси никаква одговорност за неправилно извршената нарачка и сите штети се на сметка на потрошувачот.

Со овие општи правила Velleahome.mk ги известува корисниците дека треба да ги пополнат наведените полиња за кои се потребни лични податоци и обрасци за регистрација на страницата, каде што тие експлицитно се согласуваат да обезбедат лични податоци за обработка од страна на Velleahome.mk за достава на нарачана стока или дополнителни услуги.

Сите лични податоци доброволно обезбедени од Корисникот и други податоци потребни за негова идентификација во процесот на користење на страницата, се чуваат, обработуваат и користат од Velleahome.mk за исполнување на договорната обврска кон клиентите, за поддршка на одредени функционалности на понудените услуги, како пресметка на индивидуалните надоместоци за достава, за внесување до домот и монтирање (списокот е примерен и нецелосен), за целите на рекламирање на стоки и услуги што се нудат во ланецот за малопродажба на ВЕЛЕА ХОУМ.

Velleahome.mk изјаснува и декларира експлицитно на Корисникот дека личните податоци дадени од Корисникот не се дадени на трети страни заради рекламни и промотивни цели.

Velleahome.mk ги има преземено сите неопходни технички и организациски мерки, достапни за достигнувањата од техничкиот напредок, со цел да ги заштити личните податоци на корисниците од нелегални повреди на правата и да ја гарантира нивната доверливост.

Velleahome.mk може да ги користи IP-адресите и другите податоци на Корисниците за да го открие нивниот идентитет во случаи кога тоа е неопходно во согласност со закон, законски процедури и / или да обезбеди усогласеност со овие Општи Услови.

Повеќе информации за заштита на личните податоци во групата Velleahome.mk може да се најдат на овој линк.

 

IV. Авторско право и ограничувања сврзани со него

Velleahome.mk им дава право на Корисниците да ги користат сите услуги наведени на страницата само за лични непрофитни цели и под услов да не се повредени авторските права на Velleahome.mk или трети страни кои директно или индиректно се поврзани со материјалите на страницата. Експлицитно е забрането копирање, јавно дистрибуирање или дистрибуирање на материјалите објавени на оваа страница за какви било цели од корисниците. Користењето на материјалите објавени на оваа Интернет-страница на други страници е забрането и сторителите се предмет на санкции во согласност со одредбите наведени во Законот за заштита на авторското право и сродните права и Законот за индустриска сопственост.

Velleahome.mk го задржува правото да им ги додели на трети лица правата за објавување материјали и други информации објавени на сајтот на дополнителен писмен договор со кој се уредува правната врска помеѓу Velleahome.mk и лицето кое ги објавува информациите.

Кога купувате производ што подлежи на авторско право, трговска марка и / или права на патент, Velleahome.mk не обезбедува дополнителни права за употреба и дистрибуција, освен за експлицитно споменатите права и / или лиценци од производителот / дистрибутерот на производот.

Сите производи и услуги обезбедени од Velleahome.mk, кои уживаат заштита според Законот за авторски права и сродни права и Законот за индустриска сопственост, им се даваат на корисниците во оригинална форма, пакување и медиуми без никакво влијание од Velleahome.mk и според лиценците и правата на дистрибуција дадени од нивните производители и / или дистрибутерите на Република Северна Македонија.

Врските дадени на сајтот Velleahome.mk до страниците во сопственост на трети страни се објавуваат единствено за погодност на корисниците. При користење на таква врска, корисниците не користат услуга обезбедена од Velleahome.mk и во врска со користењето на врската надвор од страницата на Velleahome.mk, овие Општи правила не се применуваат.

Velleahome.mk не ги контролира горенаведените страници што не се во сопственост на Velleahome.mk и не превзема никаква одговорност во врска со информациите и / или нивната содржина. Со овие општи правила Velleahome.mk ги известува Корисниците дека во никој случај не наметнува и не препорачува употреба на овие страници од Корисниците, ниту информациите објавени во нив. Посетата на споменатите страници и сите ризици поврзани со нивната употреба се целосно на сметка на Корисниците и Velleahome.mk не сноси никаква одговорност за штетите направени во овој поглед од Корисниците.

 

V. Стандардни производи

  1. Презентирани производи и услуги на страницата

Информациите за производите на страницата се поделени во типови групи и подгрупи.

Страницата (врската) до секоја ставка наведена на страницата дава информации за цената, главните карактеристики на производот и дополнителни информации во насока на поддршка на информиран избор на потрошувачи при купување на производот.

Velleahome.mk го задржува правото да објавува имиња, модели и други информации за стоки на англиски јазик, кога:

а) Постои опасност со превод и губење на вредни информации за карактеристиките на стоката;

б) Не постои општо прифатена недвосмислена терминологија на македонски јазик;

в) Самиот производ е носител на информации на англиски јазик.

Сите цени наведени на страницата се во македонски денари и вклучен ДДВ. Во случај производот да има неколку измени, цените за секоја од модификациите се прикажани на страницата.

Промоциите / попустите се однесуваат на соодветниот календарски месец. Цената на промотивните производи се менува неделно, зголемувајќи се за 1 / еден / процент за секоја нова недела. Разликата на процент / цена е експлицитно наведено во индивидуалниот опис на понудениот промотивен производ во моментот на разгледување во дадениот период.

Трговецот го задржува правото да достави специјални понуди  или попусти со различни услови и / или начини на прием. 

Velleahome.mk има право во секое време и без најава да изврши измени во објавените производи, услуги, цени и други карактеристики на стоката и Корисниците се сметаат за информирани за овие измени од денот на објавувањето. Информациите за некои од објавените производи може да не се ажурираат, но во сите случаи Корисниците ќе бидат известени во случај на нарачка на страницата со образец за набавка преку Интернет пред нивната достава за ажурирани информации на страницата поврзани со нарачаните производи.

  1. Набавка на стоки и / или услуги презентирани во Velleahome.mk

Корисникот има право да ги нарача сите стоки и услуги наведени на сајтот Velleahome.mk. При поставување на нарачката, Корисникот има право да го избере видот на стоката и нивната количина, методот и условите на достава, според опциите понудени на страницата.

Во секое време пред конечната потврда на нарачката со пополнување на образецот за онлајн купувања, Корисникот има право да изврши измени во избраните производи и услуги.

При правење нарачка на страницата, Корисникот влегува во договорен однос со Велеа Хоум EOOD, во врска со специфичниот редослед и регулиран со овие Општи услови, нарачката се смета за конечна по добивањето на потврда за нарачката, следејќи ги упатствата на страницата.

Velleahome.mk има право да ги менува цените наведени на страницата по своја дискреција, во секое време и без да биде обврзан да ги извести корисниците однапред. Корисникот е должен да ја плати цената што е наведена на страницата за време на нарачката, без оглед дали е пониска или повисока од ажурираната цена. Во случај на технички грешки во информациите објавени на сајтот, како резултат на кои нарачката не може да се изврши, Velleahome.mk има право да одбие извршување на нарачката и не му должи на Корисникот никаков надомест, освен за наплата на износите платени и / или депонирани од корисникот за откажаната нарачка, доколку има. Веб-страницата не нуди за купување артикли / производи со нула вредности, во присуство на такви автоматски се претпоставува дека понудата е невалидна. 

   

  1. Достава на купена стока

Рокот за достава на стоката нарачана онлајн е наведен под секој артикл, а терминот може да се продолжи на државните празници и / или викендите со терминот неработни денови. Во сите случаи, можно е одложување на одредено време на достава, за што ќе бидете навремено известени од наш соработник. Во случај на задоцнето доставување од страна на „Трговците“ е предвидена казна во корист на Корисникот во висина од 0,1% за секој задоцнет ден по определениот рок. Во случај на задоцнето примање од страна на Корисникот на нарачките, се предвидува казна во корист на „Трговец“ во висина од 0,1% за секој задоцнет ден по истекот на 3 (три) дена од приемот на известувањето за нарачката во соодветниот. И во двата случаи казната се плаќа на барање.

Во повеќе од три случаи на невозможност да се определи датумот на достава со Корисникот, во врска со достава на специфична нарачка заради вина на последниот, нарачката се откажува. Невозможноста да се определи датумот на достава може да се изрази во нереализиран телефонски разговор на телефонскиот број / броевите наведени од Корисникот, недостаток на можност дадена на вработен „Трговец“ да понуди датум за достава и други. Во случај на повеќе од три одложувања / промени во рокот на достава на одредена нарачка од страна на Корисникот по првичната прогласена подготвеност за достава од страна на „Трговец“ или вкупен максимален рок на одложување на повеќе од 30 календарски дена, нарачката се откажува.

Барањето за предвремено одложување може да се изврши преку телефонски повик:0389 2 510 2424, како и по е-пошта: [email protected]. Во случај на непочитување на горенаведениот рок, важат општите правила за откажување на нарачките. Намерното непојавување на договорениот датум, од страна на купувачот (потрошувачот), автоматски доведува до пресметка на трошоците за транспорт (во износ од 160 ден) за последователни дополнителни договорени нарачки. Во случај на три нарачки на адресата на клиентот и суштински неприфатена стока од потрошувачот, нарачката се откажува.

* Следното ќе се смета за намерно неприфаќање: било кое непојавување за кое однапред не е исвестено или е наведено на денот на договорениот датум на достава, без добра објективна причина или природна непогода / поплава, пожар, земјотрес, смрт на лицето, неговите роднини /.

Доставата на нарачана стока се врши на начин избран од Корисникот и според наведените услови, придржувајќи се кон условите на чл. 98 од Законот за заштита на потрошувачите.

Условите за транспорт и носење до домот се наведени во делот "Услуги" на сајтот.

Доставата се врши до најблиското можно место до влезот на зграда или вратата на дворот дома. Таквото „место“ се смета за најблиската можна точка каде може да се паркира возилото на Трговец.

Потрошувачот е должен да помогне при растоварање на стоката од возилото, во отсуство на барањето за качување до домот.

Velleahome.mk може да побара дополнителна потврда, вклучително преку телефон, факс, е-пошта на нарачката. Во случај Корисникот да одбие да ги обезбеди информациите што ги бара Velleahome.mk, автоматски доведува до откажување на нарачката со или без дополнително известување до Корисникот.

Цената на доставата е наведена во "условите за достава" и автоматски се пресметува во вредноста на нарачката.

Трговецот го задржува правото да одбие или да го смени местото на достава на нарачаните производи во следниве услови:

- Објективна невозможност за достава на места со неразвиена или несоодветна патна инфраструктура.

- Неасфалтирани патишта, тесни коловози, кои представуваат опасност за интегритетот на товарот или возилото или за здравјето на превозникот и други.

- Области со зголемен криминал или неразвиени предградија.

Во случај на промена на местото на достава, Трговецот е должен однапред да го извести клиентот за постоењето на фактите кои го спречуваат и да се договори за друга локација за прием, можна и поволна за двете страни.

Velleahome.mk не е одговорна за задоцнувањето во случај доцнењето да е по вина на курирот што ја изврши доставата и / или поради природна непогода, околности кои не зависат од Velleahome.mk. Velleahome.mk не е одговорна за целосно или делумно неисполнување на своите обврски доколку тоа се должи на „природна непогода“. Иститото се сфаќа како околност (настан) од вонредна природа, што се случило по склучувањето на Договорот, не може да се предви и не зависи од волјата на страните, како што се: пожар, индустриски несреќи, воени акции, природни непогоди - невреме, поројни дождови , поплави, град, снежни бури, земјотреси, суша, лизгање на земјиштето итн. природни катастрофи, ембарго, владини забрани, штрајкови, немири.

По доставата, стоката треба внимателно да ја провери Корисникот и / или лице овластено од него. По наодот при преглед на надворешни видливи дефекти - можни штети, удари и други оштетувања откриени при достава, Корисникот треба да потпише извештај за штети во присуство на курир веднаш и да го извести вработен во он-лајн одделот на тел 0389 2 510 2424 или е-пошта. .mail: [email protected]

По прифаќањето на пратката од страна на Корисникот без забелешки, сите побарувања за надворешни видливи дефекти се неосновани и како такви не треба да бидат задоволени. Во случај да не се подготви извештај за штети во присуство на курирот при приемот на пратката и / или соработник од он-лајн одделот не е веднаш известен на тел 0389 2 510 2424 или на е-пошта: [email protected] , Корисникот го губи своето право да ги донесе идентификуваните надворешни видливи дефекти во согласност со договорот за продажба.

Во случај на дефект на стоката како резултат на транспортот, потрошувачот се известува по телефон, по што страните во зависност од околностите определуваат нов термин за достава на стоката. Ако трговецот не ја достави стоката во овој дополнителен период, потрошувачот има право да го раскине договорот.

Во случаите кога специфичните датуми и време за достава ги утврдува писмено Velleahome.mk, изјавата е задолжителна. Ако при поднесувањето на барањето е наведена неточна или погрешна адреса, лице за контакт и / или телефонски број, ВЕЛЕА ХОУМ не одговара за неправилно извршување на нарачката, како резултат на неточни информации доставени од Корисникот.

По достава на стоката, Корисникот или трето лице определено од него се должни да ги потпишат придружните документи. Трета страна се смета за секое лице кое не е носител на апликацијата, но ја прифаќа стоката по достава до адресата за достава наведена од Корисникот.

Доколку Корисникот не се најде во рокот за достава до адресата наведена од него и / или не е обезбеден пристап до адресата за достава, Velleahome.mk е ослободена од својата обврска за достава на нарачаната стока и Корисникот ги губи своите права на извршената од него нарачка за набавка на стоки.

Velleahome.mk го задржува правото да го смени подизведувачот што ја извршува доставата, без да биде обврзан да го извести Корисникот однапред, сè додека ова не го одразува начинот и рокот на достава.

Velleahome.mk ги доставува нарачките преку подизведувач / и само на територијата на Република Северна Македонија.

  1. Плаќање за купени стоки и услуги

При плаќање во готово за нарачаните стоки и услуги, Корисникот се обврзува да депонира во моментот на достава на Velleahome.mk или неговиот застапник / подизведувач, извршувајќи ја доставата целосната вредност на испорачаната стока според потврдена нарачка. Во случај во рок од 30 (триесет) дена од денот на достава, Корисникот делумно или целосно да ја одбие купената стока, Velleahome.mk се обврзува делумно или целосно да ја врати сумата депонирана за нивна набавка. Во случај Корисникот да не го искористи своето право да одбие купена стока или услуги во горенаведениот период, Velleahome.mk автоматски го трансформира депозитот како плаќање на вредноста на нарачаните производи или услуги.

По исплатата по порачувањето, Корисникот депонира сума еднаква на вредноста на испорачаната стока според потврдена нарачка на лицето за достава овластено од трговецот. Во случај во рок од 30 (триесет) дена од денот на достава, Корисникот делумно или целосно да ја одбие купената стока, Velleahome.mk се обврзува делумно или целосно да ја врати сумата депонирана за нивна набавка. Во случај Корисникот да не го искористи своето право да одбие купена стока или услуги во горенаведениот период, Velleahome.mk автоматски го трансформира депозитот како плаќање на вредноста на нарачаните производи или услуги.

По плаќањето со банкарски трансфер, Корисникот депонира сума еднаква на вредноста на испорачаната стока според потврдена нарачка во банкарската сметка на Велеа Хоум EOOD, наведена во генерираната фактура и само откако депозитот ќе биде потврден како примена, а банкарската сметка се кредитира со соодветниот износ. , Velleahome.mk.бг врши достава на нарачаните стоки и услуги. При генерирање налог со уплата преку банкарски трансфер, трговецот испраќа фактура за форма, која треба да се плати во рок од 5 / пет / работни дена од испраќањето.Во случај на непочитување на претходната реченица, ВЕЛЕА ХОУМ го задржува правото да ја откаже генерираната нарачка на клиентот.

Во случај во рок од 30 (триесет) дена од денот на достава, Корисникот делумно или целосно да ја одбие купената стока, Velleahome.mk.бг се обврзува делумно или целосно да ја врати сумата депонирана за нивна набавка. Во случај Корисникот да не го искористи своето право да одбие купена стока или услуги во горенаведениот период, Velleahome.mk автоматски го трансформира депозитот како плаќање на вредноста на нарачаните производи или услуги.

При плаќање преку виртуелен ПОС терминал, Корисникот депонира сума еднаква на вредноста на испорачаната стока според потврдена нарачка преку виртуелен ПОС терминал и само откако ќе се потврди трансакцијата на депозитот, Velleahome.mk ја извршува доставата на нарачаните производи и услуги. Во случај во рок од 30 (триесет) дена од денот на достава, Корисникот делумно или целосно да ја одбие купената стока, Velleahome.mk се обврзува делумно или целосно да ја врати сумата депонирана за нивна набавка.

Монтирањето на купениот мебел се врши на ден различен од денот на достава.

Цената за монтирање е наведена за секој поединечен производ. Во случај ако цената на единечниот производ или вкупната количина на сите производи кои ги нарача клиентот за услугата за монтирање е помала од 1500 денари, клиентот плаќа минимален надомест од 1500 денари. Доколку нема цени за монтирање, се земаат во предвид следново: За тапациран мебел 1.5 %, кожни спални 6%, мебел од дрво / иверка 15%, кујни 20% од цената на производите.

Цената за качувањето е наведена за секоја поединечен производ. Цената за качувањето се одредува врз основа на реалните нивоа/катови што треба да ги искачи од групата што ја врши услугата. Имајте предвид дека нула спрат, приземјето и партерот се наплаќаат, иако тие може да не се нумерирани во вашата зграда. Во случај цената на поединечен производ или вкупната сума на сите производи кои ги нарачал клиентот за услугата качување е помала од 1400 денари, клиентот плаќа минимален надомест од 1400 денари. Доколку нема цени, се земаат во предвид следново: 6% од цената од артиклите до вториот кат, вклучително и 2% на секој следен кат (за достава со лифт е 6% од цената на артиклите, без оглед на спратот).

 

Плаќањето за бараните услуги за внесување до домот и / или монтирање е во моментот на нивното извршување.

  1. Одбивање на купена стока

Потрошувачот има право да одбие и да побара враќање на нарачаната и купената стока во рок од 30 (триесет) дена од приемот на стоката на адресата за достава, доколку тие се комплетни со придружната документација за купување и под услови под чл. 45 и 46 од Законот за заштита на потрошувачите. 

Услови за барањето за враќање на стоката: Стоката мора да биде комплетна со придружната документација за купување. Доколку потрошувачот не ја чувал оригиналната амбалажа, треба да ја спакува стоката за транспорт. Се препорачува пакувањата да бидат во согласност со тежината и содржината на стоката. Секој пакет треба да биде запечатен и засилен на рабовите. За сигурна амбалажа, практиката бара употреба на најмалку 2 различни компоненти (брановиден картон, аеропласт, најлон, стреч фолија и / или лента), бидејќи ризикот од губење / повреда на стоката е на штета на потрошувачот до неговото прифаќање во магацин на / од Работодавец до/ Трговецот.

Тешко оштетените артикли не се враќаат.

Износите платени за дополнителни услуги (внесување до домот и монтирање) не се враќаат.

По повлекувањето од договорот, потрошувачот е должен да ги сноси директните трошоци за враќање на стоката (врз основа на член 94 став 2 од Закон за заштита на потрушовачите). Потрошувачот има можност стоката да ја достави до Магацин Скопje, со адреса: ул. Антон Попов бр. 3, Општина Гази Баба, работно време на магацин: од понеделник до петок - 06:30 - 18: 00 часот или да ја направи ополномоштено од него лице, експлицитно заверено на нотар. Во овој случај, ризикот од случајно губење на стоката е целосно на потрошувачот до нејзиното доставување до соодветниот магацин на компанијата. Магацинот не работи во недела и деновите на државни празници.

Во случај на повлекување од договорот, Продавачот му нуди на Купувачот можност да ги транспротира стоките за цена во висина од 6% од вредноста на стоките, но не помалку од 625,00 денари.

Во случај на повлекување од договорот во однос на декорација и додатоци, Продавачот му нуди на Купувачот можност да ги транспротира стоките за цена во висина од 6% од вредноста на стоките, но не помалку од 315,00 денари. А во случаите кога кога има повлекување од договорот во однос на декорација и додатоци во комбинација со мебел, трошокот на страна на купувачот е 6% од вратената стока , но не помалку од 625 денари.

За помош при расклопување и / или достава при враќање на стоката, потрошувачот плаќа дополнително за овие услуги. Условите се наведени во делот "Услуги" на страницата.

 

VI.Нестандардни стоки

Нестандардни стоки и услуги може да се нарачаат во продавниците / салоните на „ВЕЛЕА ХОУМ“.

 

VII. Услуга со гаранција

1. Со секоја нарачка на стоки што се предмет на услуга со гаранција, Velleahome.mk склучува со Корисникот договор за купопродажба со податоци за стоките и роковите за гаранција, како и сите услови на дадената правна / трговска гаранција. Velleahome.mk препорачува монтирање на купениот производ да ја изврши овластен сервис / вработен во компанијата. Ако услугата "Монтирање" не се користи, Корисникот мора да ги прочита упатствата за склопување на производот, што мора да се изврши во согласност со шемата на склопување (АП) прикачен кон производот.

Во случај на нејаснотија или проблем, Корисникот мора да контактира со нас (пред да започне / изведува монтирање) на тел: 0389 2 510 2424 или на е-пошта: [email protected]

Комерцијалната гаранција не влијае на правата на потрошувачите кои произлегуваат од гаранцијата од член 22 од Законот за заштита на потрошувачите.

Без оглед на трговската гаранција, трговецот е одговорен за непочитување на потрошувачките производи со договорот за продажба, согласно гаранцијата од член 22 од Законот за заштита на потрошувачите.

Член. 22. (1) Трговецот е должен, согласно со техничките прописи со кои се определуваат производите за кои производителот, увозникот, односно застапникот на странска фирма мора да издаде гаранција за квалитетот, односно за исправното функционирање на производот, документ за начинот на употреба на производот, да обезбеди сервис за одржување и поправка и снабдување со резервни делови во гарантниот рок. Трговецот е должен најмалку за пет години од денот на производството на производот, но не помалку од две години од денот на истекот на гаранцијата на производот, да обезбеди резервни делови.Во согласност со потрошувачот производот може да се сервисира најмногу три пати во рамките на гарантниот рок и доколку не се поправи производот потрошувачот има право да бара од трговецот да го замени со ист таков нов и исправен производ или да му го врати платениот износ на потрошувачот за купениот производ.

(2) Потрошувачот нема право да бара замена на производот или враќање на платениот износ согласно со ставот 1 на овој член доколку недостатокот што се сервисира е минимален, односно не влијае врз квалитетот и перформансите на основната функција на производот.

(3) Производителот е должен да се придржува на обврските од гарантниот лист.

(4) Гаранцијата содржи: - фирма, односно назив и седиште на давателот на гаранцијата; - податоци за производот со кој се идентификува производот; - изјава за гаранцијата и за условите на гаранцијата; - траење на гарантниот рок; - рок во кој трговецот е должен да постапи по барањето на корисникот на гаранцијата и да ги отстрани дефектите и недостатоците на производот; - фирма, односно назив и седиште на трговското друштво или друго правно или физичко лице што производот го продал на мало, датум на продажбата, печат и потпис на овластениот работник. - изјава дека потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозени со гаранцијата.

(5) Трошоците за материјалот, резервните делови, работата, преносот и превозот на производот што настануваат при отстранување на дефектите, односно замената на производот со нов производ врз основа на гаранцијата, паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

(6) Документите од ставот 1 на овој член мора да бидат напишани јасно и читливо на македонски јазик и кирилско писмо, што не ја исклучува можноста истовремено употреба и на другите јазици и знаци лесно разбирливи за потрошувачот.

Услугата за гаранција се изведува само на страниците наведени во договорот за продажба, во присуство на целосна документација и опрема на производот. Услугата за гаранција ја извршува само специјализирана услуга на Velleahome.mk.

Стоките и услугите наведени на оваа страница се ограничени само на Општите услови и информации наведени на страницата, без да се обезбедат никакви гаранции освен оние наведени, вклучително и комерцијалните. Обврските на Velleahome.mk во однос на производите и услугите што се нудат на оваа страница се регулирани со соодветните договори со увозниците и / или дистрибутерите на презентираните производи.

Овластен сервис на Velleahome.mk е Греен Левел Енерци ДОО Скопje, registered address: ул. 1615 бр. 22 Кула Б-44, ЕДБ 4080015549139 и ЕМБС 7011318 , email: [email protected]

 

VIII. Колачиња и ресетирање

Додека пребарувате Velleahome.mk, колачињата за рекламирање ќе бидат додадени во вашиот прелистувач, така што можеме подобро да разбереме што ве интересира. Нашиот партнер во рекламирање со дисплеи, Адрол ни овозможува да ви покажуваме реклами врз основа на страниците што сте ги виделе на Velleahome.mk. Технологијата што ја користи нашиот партнер не собира лични информации, како што се имиња, е-пошта, адреси за пошта или телефонски броеви. Можете да ја посетите оваа страница за да ги отстраните AdRoll и нивните насочени реклами.

IX. Одзив и Оценки

Трговецот гарантира, дека објавените одзиви и оценки за производите се на корисници , кои всушност го купиле производот. По секоја испорачана нарачка до клиентот се испраќа маил со криптиран линк, каде што има можност да даде своја оценка за производите. Потрошувачите не се во можност да даваат оценка за производи што не ги купиле. На веб-страната velleahome.mk се објавуваат оценки со показател од 3 /три/ или повеќе звезди, врз основа на кои се формира целокупната оценка за соодветниот производ (рејтинг). Се покажуваат сите позитивни одзиви, во кои клиентите немаат случаи за решавање. А кај клиентите со негативни одзиви и/или оценки од една или две звезди, оние кои имаат забелешки, рекламации или дефекти, добиваат јавување од наши колеги со цел да се реши случајот. Објавените одзиви не се под влијание на договорни односи со други трговци или објект на спонзорство.

 

IX. Друго

Трговецот има право еднострано да ги менува сите услови наведени во страницата Velleahome.mk, бидејќи измените влегуваат во сила од денот на нивното ажурирање само за идните клиенти. Тековните договори подлежат на формулирање на Општите услови и услови за време на нивното создавање.

Последно ажурирано на 03.11.2023

 

 

 

 

Следете не